Lär

Tillsammans utvärderar och sprider vi förbättringarna i organisationen.

Eleverna tar ansvar och är delaktiga i utvärderingen av sitt lärande.

Personalen på skolan använder 2 studiedagar varje läsår till utvärdering och förbättringar.